Phiếu khảo sát đã kết thúc vào ngày 2019-10-14 00:00:00